Jan 27, 2009

Potong Kuku Semasa Haid

potong kuku semasa haid apa hukumnya?

********************
thtl

Jawab

Hukumnya boleh. Begitulah kata allamah Sayyid Sabiq Mantan Rektor alAzhar dalam kitabnya Fiqh sunnah (1/100, cetakan Darul Fath, Cairo, edisi tahqeeq)

Sayyid Sabiq menggunakan hadis alBukhari dari Atha' (hadis mu'allaq*)
Dari Atha': " Orang junub itu boleh berbekam, memotong kuku dan rambut tanpa perlu berwudhu' terlebih dahulu." (Imam Ibn Hajar Asqolani, alFath 1/466)

JUga dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam alMusanif dari jalur Ibn Juraij.

* Mu'allaq = hadis tergantung kerana terputusnya dari awal sanad seorang atau lebih perawinya.
Hadis Mu'allaq alBukhari perlu dibuat kajian lanjut kerana kemungkinan sanadnya ada dalam hadis lain.

0 comments:

Post a Comment